Arbete inom handlingsområde 2 Lärandemiljöer/ 3 Lärare och utbildare

Nätverk

Inom ramen för dessa handlingsområden samarbetar Swedesd med nationella Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling. Swedesd administrera ledningsgruppens digitala träffar, nyhetsbrev och kommunikation. 2017 arrangerade vi tillsammans nätverkets årliga konferens, denna gång med fokus på lärande och utbildning för Agenda 2030.

Swedesd följer även nätverksmöten inom HU2-nätverket (Högre utbildning för hållbar utveckling). HU2 vänder sig till intresserade personer inom universitet och högskolor samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer med målsättningen att integrera hållbar utveckling i högre utbildning. Två prioriterade frågor inom HU2 är Agenda 2030 och Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av utbildning för hållbar utveckling i högre utbildning som genomförts under 2016 och 2017.

Forskning och utbildning

Swedesd arbetar med att föra samman, samordna och forskningsanknyta det arbetet som olika aktörer bedriver, både nationellt och internationellt. I dagsläget driver Swedesd tre forsknings- och utvecklingsseminarier.

TRUST (Uppsala Transdisciplinary Seminar in Education and Sustainable Development) ger möjlighet till forskare och forskarstudenter att lägga fram forskningstexter och presentera sin forskning. Utöver detta arbetar seminariet med att forskningsförankra praktiknära arbete. Under 2017 är en forskningscirkel med gymnasielärare kopplad till TRUST.

Nordiskt högre seminarium inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling syftar till att uppmuntra till dialog inom ett nordiskt forskningsnätverk och sprida den senaste forskningen på området. Seminarium spelas in som kunskapsbank för alla som är intresserade.

Sustainability Talks arrangeras vid Campus Gotland i syfte att koppla samman utbildning och forskning med de globala hållbarhetsmålen och för att lära över ämnesgränser. Seminariet fungerar som en plattform för gästföreläsningar och studenter vid Campus Gotland att presentera sina arbeten.

Utöver dessa seminarier utvecklar och bedriver Swedesd utbildning för hållbar utveckling i formell utbildning, informell utbildning samt genom att utveckla förändringsverktyg.