Arbete inom handlingsområde 1: policy

Arbetsgruppen för detta handlingsområde består av deltagare ur den svenska delegationen som deltog vid UNESCOs världskonferens om utbildning för hållbar utveckling (ESD) i Nagoya, Japan, 2014, som avslutade FN:s ESD-årtionde (2005-2014). Arbetsgruppen skapades på uppmuntran av dåvarande gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic.

Tillsammans med Swedesd har arbetsgruppen tagit fram förslag till regeringen om hur policyarbetet med hållbarhetsmålen om utbildning och lärande för hållbar utveckling bör bedrivas. Förslagen bygger på resultat från den nationella workshoppen i Uppsala 2016 och dialog med centrala aktörer i Sverige inom området utbildning för hållbar utveckling (ESD).

De gemensamma förslagen har senare lyfts i konsultationsmöten med Agenda 2030-delegationen och finns med i delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030.

I underlaget betonar delegationen behovet av att arbeta med ESD som en integrerad del av utbildningsrelaterade insatser inom Agenda 2030 och föreslagna förändringar av existerande läroplaner, kartläggning av ESD i formella utbildningssystem och finansieringsmöjligheter för arbetet med Agenda 2030. Vidare understryks behovet av fortbildning kring ESD för lärare och skolledare. Agenda 2030-delegationens underlag behandlas för närvarande av regeringen.

Parallellt med denna process bevakar arbetsgruppen behovet av kompletterande insatser inom ESD-området som kan integreras i det kommande underlaget för ”kompletterande åtgärder" som Agenda 2030-delegationen ska presentera i mars 2018.