Arbete inom handlingsområde 4: ungdomar

Ett nätverk av organisationer samarbetar inom ramen för detta handlingsområde för att lyfta, synliggöra och stärka ungdomars roll för lärande och utbildning för ett mer hållbart samhälle. Under den nationella workshopen ’Bridging the GAP’ 2016 bidrog gruppen till det utkast till handlingsplan som lämnades till Utbildningsdepartementet i juli samma år.

Nätverket träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och goda exempel på lärande, och för att hitta synergier och möjligheter till samarbete. En representant för gruppen medverkade vid konferensen UNEP –  Sustainable Development Goals for a Green Future: Investing For Future Generations, i Wien juni 2016. Ytterligare två av nätverkets representanter var med vid lanseringen av den svenska Agenda 2030-delegationens rapport ”I riktning mot en hållbar välfärd” (Fi 2016: 01). I rapporten kan läsas att:

”Barn och unga människor är mottagare av effekterna av de beslut som fattas av dagens äldre generationer. De måste därför ges möjlighet att vara kravställare. Ungas perspektiv, engagemang och innovationer utgör en förutsättning för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige och internationellt, och bidrar med relevans, effektivitet och långsiktighet i beslut och åtgärder, såväl nu som bortom år 2030.”

En reflektion från gruppen är att ungdomar och barn ofta nämns som viktiga aktörer och bör ingå på olika nivåer men att så sällan sker i praktiken. Trots att ungdomar nämns som viktiga aktörer i Agenda 2030-delegationens rapport finns ingen ungdom representerad i själva delegationen.

Som en gemensam aktivitet och i linje med både Bruntlandrapporten och Agenda 2030 delegationens rapport skapar gruppen Månadens världsförbättrare. Här har varje organisation möjlighet att lyfta en ungdom som, utifrån definitionen av lärande för hållbar utveckling, är en stark aktör i omställningsarbetet.