Campus Gotland ESD Learning Lab

Vår uppfattning om verkligheten baseras ofta på kunskap vi tillskanskar oss från ett specifikt utbildningsområde. Inom hållbar utveckling samverkar dock alltid flera verkligheter. Ett gemensamt lärande över ämnesgränserna ger därför bättre förutsättningar att förstå och hantera vår tids komplexa utmaningar.

ESD Learning Lab är en treårig satsning på Campus Gotland under ledning av Swedesd. Här upppmuntras aktörer från olika sektorer att tillsammans lösa problem på nya sätt samtidigt som vi skapar kunskap om lärprocesser som utmanar pedagogiska ramar.

Hållbar utveckling för nya studenter

Under hösten 2018 deltog över 100 nya studenter vid Campus Gotland i en exkursion till Holmhällar på södra Gotland. Idén bakom initiativet är att lärare och studenter ska få möjlighet att påbörja en diskussion om vad hållbar utveckling innebär och att arbeta tillsammans över program- och ämnesgränserna.

ESD Learning Labs introduktionsdagar utformas särskilt för att stärka kreativitet, kritiska tänkande och samarbetsförmåga men syftar även till att ge studenter möjlighet att lära känna varandra och reflektera över sitt lärande inför fortsatta studier.

Vår tids utmaningar

De flesta av oss vill leva ett gott liv. Samtidigt måste jordens resurser räcka till för alla och förvaltas på ett hållbart sätt. Utmaningarna som uppstår mellan oss människor och vår omgivande miljö är många gånger komplexa och svårlösta inom en rad områden som klimat, jämlikhet och biologisk mångfald.

Inom forskningen kallar man dessa utmaningar för "vilda problem" (på engelska "wicked problems") och de kännetecknas av att sakna klara och tydliga lösningar.

"Vilda problem" kan mötas med

  • nya angreppsätt
  • olika perspektiv
  • kreativa ideér
  • system- och framtidstänkande

Fortbildning av lärare

Under 2019 startar Sustainability Starts with Education - en ny kurs för lärare på Campus Gotland med utgångspunkt i Agenda 2030 och de Global målen. Här får undervisande personal möjlighet till fördjupad förståelse om hållbar utveckling, pedagogiska verktyg att stärka sin egen praktik samt möjlighet att delta i förändringsarbete på instutitionsnivå. Kursen bygger på många års erfarenheter av internationellt utvecklingsarbete inom miljö- och hållbarhetsutbildning.

Sustainability Starts with Education består av 5 utbildningstillfällen och ges 1 gång per termin. Anmälan till vårens kursomgång med start den 10 Januari är nu stängd.

För mer information, kontakta Susanne Barrineau,
susanna.barrineau@swedesd.uu.se, eller Josefin Mardi, josefin.mardi@swedesd.uu.se

Workshop om Agenda 2030 och hållbar destinationsutveckling

2018-01-10

Den 6-7 december 2018 arrangerades den första workshopen inom ESD Learning Lab. Under två dagar deltog lärare, forskare och studenter knutna till program i Hållbar destinationsutveckling på Campus Gotland

Den första dagen samlades forskare och lärare för att identifiera hållbar utveckling ur ett lokalt perspektiv och i relation till egen forskning. Den andra dagen arbetade de tillsammans med studenter för att utveckla framtidsvisioner för hållbar utveckling. Här diskuterades olika förslag på hållbara lösningar med potential att utvecklas eller skalas upp på Gotland. Ideérna granskades sedan kritiskt med hjälp av frågeställningar om bland annat makt, jämlikhet, teknologi och global rättvisa.

Workshopen arrangerades på Gotlands Museum som ett sätt att utforska betydelsen av alternativa utbildningsmiljöer.