Att skala upp? Hållbar spridning av goda resultat

Under hösten 2018 utvecklar Swedesd och Uppsala universitet utbildning i skalning av sociala och tekniska innovationer. Här får man lära om skalning och på vilka sätt det är viktigt i en tid då hållbarhetskraven ökar i takt med effektivitetskraven. I utbildningen ingår även en introduktion till processverktyget Re-Solve.

Utbildningen vänder sig till verksamhetsutvecklare, projektledare och andra som har behov av att efter ett lyckosamt pilotprojekt ta nästa steg och skala upp och ta tillvara nyttoeffekterna i fler och andra sammanhang. Ofta arbetar de inom innovationsområdet och med kunskapsöverföring men det kan gälla i princip vilket projekt eller förändringsarbete som helst. Utbildningen kan ges som öppen kurs eller skräddarsys för specifika organisationer.

Kursen möjliggör för deltagarna att nå följande mål:

 • kunskap om vad skalning är och vad man ska ha det till
 • kännedom om och träning i processverktyget Re-Solve
 • förmåga att identifiera skalningsbehov och kunna ge förslag på skalningsprocesser

Utbildningen kommer genomgående att ha fokus på hållbarhet och den etiska dimensionen av uppskalning.

Ur innehållet

 • Vad betyder det att skala sina innovationer?
 • Skalning som lärandeproces
 • En etisk och hållbar skalningsprocess
 • Re-Solve – ett processverktyg
 • Vi behöver ett nytt språk: Re-Solve begreppsapparat
 • Interna och externa skalningsindikatorer

Förkunskaper

De som vill gå utbildningen bör ha erfarenhet från, eller vara intresserade av, projektarbete, ledarskap, uppskalning och av frågan om hur skalningsprocesser bäst kan designas och faciliteras.

Kontakt och intresseanmälan

Välkommen att delta i Att skala upp? Hållbar spridning av goda resultat

Kursdatum: 2-3 april 2019
Pris: 12 950 kr

Anmäl dig här

För mer information kontakta Lena Sundberg, projektledare, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet tel 018-471 75 87 lena.sundberg@uadm.uu.se

Du når också Avdelningen för uppdragsutbildning på uppdragsutbildning@uadm.uu.se

Att skala upp och sprida goda resultat
 • Utbildningen innehåller teoretiska såväl som praktiska moment.
 • Kortare föreläsningar varvas med reflektion och diskussion i grupp.
 • Utbildningen ges på svenska men vissa engelska inslag kan förekomma.

vetenskaplig förankring

Utbildningen leds av Martin Mickelsson, doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet och som forskar om skalning av sociala innovationer, och Thao Do, forskningsassistent vid Swedesd, utbildad i entreprenörskap och innovation. Gästföreläsare kan tillkomma.

Martin Mickelsson                                   Thao Do

Om skalning

Begreppet att ”skala” eller ”skala upp” (på engelska ”scale”, ”scale up”) används vanligtvis inom näringslivet för att beskriva en affärsidés möjlighet att växa. På senare tid har uttrycket vunnit mark även inom andra sektorer. På policynivå inom internationellt utvecklingsarbete betonas vikten av att skala utbildning och lärande för hållbar utveckling.

För att ett företag eller organisation ska förbättras i snabbare takt än konkurrenterna måste det finnas en vilja och metoder för att utvecklas och förbättras. Med hjälp av Re-Solve kan man skapa effektiva processer och bra metoder för detta.

Om Re-Solve

Verktyget Re-Solve grundas på forskning och praktisk erfarenhet av skalning av sociala och tekniska innovationer. Det är ett reflexivt och iterativt processverktyg för att skala lärandemodeller och metoder.

Med hjälp av processverktyget Re-Solve reflekterar kursdeltagarna över och utvärderar befintliga projekt och aktiviteter för att senare, baserat på utvärderingen, arbeta fram visioner, strategier och handlingsplaner för att skala sina projekt till önskvärd nivå, mottagare och omfattning. Re-Solve antar ett systematiskt förhållningssätt och kan anpassas till olika verksamheter. Målet är att uppnå en effektiv och relevant skalningsprocess på lokal nivå som är verksamhetsanpassad, vilket ofta är en utgångspunkt för tilldelning av medel för nya projekt.

Sverige har beslutat att 2018 nominera Re-Solve till Unesco-Japanpriset, ett pris som Unesco med stöd av Japan inrättat för att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig arbetet för utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer om Re-Solve


Om Swedesd

Kursen genomförs av forskare och lärare vid Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling. Swedesd är en väletablerad internationell forsknings- och utvecklingsmiljö vid Uppsala universitet som erbjuder reflexiva verktyg för implementering och uppskalning av lärande och utbildning för hållbar utveckling, på engelska Education for Sustainable Devlopment (ESD). Tillsammans med samarbetspartners driver Swedesd integrerade kollaborativa forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och utomlands.

Processverktyget Re-Solve används inom flera av Swedesd utbildningsprogram och projekt.