Lärande och utbildning för hållbar utveckling

Lärande och utbildning för hållbar utveckling (på engelska Education for Sustainable Development, ESD), innebär att skapa deltagande undervisningsmetoder och högkvalitativa inlärningsmiljöer som gör det möjligt för lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid.

ESD innebär att kritiska komplexa hållbarhetsfrågor, till exempel klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, risker och katastrofer, hållbar konsumtion, migration och biologisk mångfald inkluderas i lärande och utbildning på ett integrerat sätt.

ESD utvecklas för att främja kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande. ESD handlar om läroplaner och lärandeinnehåll, pedagogik och lärandemiljöer, lärandemål och social omvandling i formellt, icke-formellt och informellt lärande.

AGENDA 2030

FN:s utvecklingsagenda innehåller 17 hållbarhetsmål och 169 delmål för att möta de ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna och orättvisorna och lösa klimatkrisen. Det är en agenda för alla människor och alla länder där lärande och utbildning lyfts som nyckelfaktorer för att lyckas. 

Swedesd arbetar i huvudsak mot Mål 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA och Delmål 4.7: UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP 


Delmål 4.7 har som målsättning att förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling.