Lärandet centralt i FN:s nya hållbarhetsagenda

2015-10-05

Den nya utvecklingsagendan antogs av världens ledare under ett historiskt möte i FN:s generalförsamling 25-27 september 2015.  Lärande och utbildning blir nu viktiga verktyg för att nå ambitiösa mål för hållbar utveckling.

Den globala agendan gäller fram till 2030 och tar vid där den förra slutade. Under åren med de så kallade ”milleniemålen” har antalet människor som lever i extrem fattigdom halverats och fler barn och unga kan gå i skolan, men mycket återstår att göra.

De nya målen skiljer sig från milleniemålen eftersom de riktar sig till alla länder och inte enbart till utvecklingsländerna. Målen rör alla delar av hållbar utveckling som fred, rättvisa, jämlikhet, fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling, klimat och miljö.

Skola och utbildning har en nyckelroll i FN:s nya agenda. Medlemsländerna förbinder sig att tillgodose alla människor en rättvis och jämlik utbildning av hög kvalitet samt att främja det livslånga lärandet (Mål 4). Genom lärande för hållbar utveckling ska alla ges möjlighet att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att verka för hållbarhet (delmål 4.7). Utbildning och lärande rör även direkt mål om hållbar konsumtion och produktion samt att hejda klimatuppvärmningen och tackla dess följder.

FN:s program för lärande för hållbar utveckling – Global Action Programme (GAP) on ESD – lanserades under 2014. Programmet kommer att verka för att integrera de nya hållbarhetsmålen och hållbar utveckling i alla former av utbildning och lärandeprocesser.

Fler nyheter