SWEDESD utsett att samordna FN-program för lärande och utbildning för hållbar utveckling i Sverige

2016-01-13

Regeringen har beslutat att ge SWEDESD i uppdrag att från och med den 1 januari 2016 samordna, stimulera och följa upp nationella insatser inom lärande för hållbar utveckling. Arbetet ska ske i samverkan med andra organisationer och genomföras inom ramen för FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP).

Syftet med GAP är att stödja FN:s medlemsländer i att uppnå de 17 hållbarhetsmål som ingår i världens nya utvecklingsagenda fram till 2030, genom att förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som främjar en hållbar utveckling.

Som ett första led genomför SWEDESD nu en förstudie bland svenska aktörer och organisationer i syfte att strukturera det nationella arbetet, utveckla kommunikation mellan intresserade parter samt sprida information om aktiviteter. 

Aktiva organisationer kallas till en nationell konferens den 7 april 2016 i Uppsala.

Fler nyheter