Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling

Swedesd är ett av världens ledande centrum för lärande och utbildning för hållbar utveckling - på engelska Education for Sustainable Devlopment (ESD). Vår vision är att vara en strategisk internationell och nationell kompetens för hela kunskapsområdet. Vi arbetar för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP).

Som ett av flera drivande länder i FN:s dekad för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014) beslutade regeringen 2006 att ge Sveriges biståndsmyndighet Sida i uppdrag att finansiera etablerandet av en verksamhet för lärande för hållbar utveckling vid dåvarande Högskolan på Gotland. I dag är Swedesd en centrumbildning vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet och utgör en väletablerad forsknings- och utvecklingsmiljö som erbjuder reflexiva verktyg för implementering och uppskalning av utbildning för hållbar utveckling. Tillsammans med våra samarbetspartners driver vi forsknings- och samverkanssprojekt i Sverige och utomlands.

Swedesd arrangerar högnivåpaneler, forskningsseminarier och forskningscirklar samt konferenser och workshops för att skapa mötesplatser och arenor för dialog och samverkan. Vi erbjuder utbildningar och kurser för lärarutbildare och verksamma lärare i skola och vid universitet, samt beslutsfattare och projektledare och andra aktörer i samhället som hanterar komplexa hållbarhetsutmaningar.

I rollen som samordnare av GAP i Sverige arbetar Swedesd med utvecklingen av styrdokument och läroplaner, med lärandemiljöer och lärares och utbildares kapacitet, och med att skapa samverkan på lokal och regional nivå för lärande för hållbar utveckling. Som Unesco nyckelpartner och ordförande för GAP Priority Action Area 3: Building capacities of educators and trainers, koordinerar Swedesd kapacitetshöjning av lärare och utbildare globalt.