Locally Relevant Themes (LORET)

LORET används som en mekanism för att undervisa om hållbarhetsfrågor på lokal nivå. Det huvudsakliga målet är att koppla samman skolans arbete med relevanta och aktuella hållbarhetsutmaningar på lokal nivå genom en integrerad process med hänsyn till kunskap i olika ämnen.

Syftet med LORET är att bygga kapacitet för att utveckla kurs- och läroplaner samt organisera själva utbildningen. Ambitionen är att modellen ska hjälpa till att utforma en lärmetod som lyfter in lokala hållbarhetsfrågor i klassrummet på ett holistiskt sätt och i samklang med nationella läroplaner. Verktyget baseras på kunskap om att institutionella förutsättningar som maktförhållanden och beslutsfattande skiljer sig åt mellan olika länder, regioner och kommuner. Lokalt anpassade läroplaner måste därför utvecklas med hänsyn till detta för att kunna relatera till elevernas tidigare och pågående erfarenheter.

LORET kan användas av lärare och skolledare i samverkan med studenter och aktörer från civilsamhället. Verktyget har testats inom lärande för hållbar utveckling i flera år. Swedesd erbjuder LORET som en del av våra forsknings- och utvecklingsprojekt och i arbetet att skala upp lokalt relevanta utbildningsinsatser.

Kontakt: Leif Östman, leif.ostman@swedesd.uu.se


Partners: LORET har utvecklats av personal vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och Bosmina AB, i samarbete med lokala aktörer och WWF.