UNESCO Global Action Programme (GAP) on ESD

Unesco Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) är en internationell satsning på lärande och utbildning för hållbar utveckling som pågår från 2015 till 2019. Syftet med GAP är att stödja FN's medlemsländer i att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, genom att förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling.

GAP har för avsikt att driva framåt, skala samt konkretisera arbetet med utbildning och lärande för hållbar utveckling i respektive länder.

Programmet anger fem prioriterade handlingsområden som bland annat Sverige har förbundit sig att arbeta med:

  1. policyutveckling - utveckling och integration av styrdokument för utbildning och lärande för hållbar utveckling på alla myndighetsnivåer
  2. lärandemiljöer - att institutionalisera hållbarhet inom formell och informell lärande och utbildning
  3. lärare och utbildare - utbildning och kapacitetsutveckling 
  4. ungdomar - stärka, mobilisera och synliggöra deras nyckelroll
  5. lokala samhällen och kommuner - medborgardrivna program för utbildning för hållbar utveckling

En viktig mekanism i arbetet är de fem GAP-nätverk som Unesco bildat inom respektive handlingsområde. Nätverken syftar till att skapa synergier mellan insatser och aktiviteter samt att verka som katalysator för andra aktörer.

Läs mer om programmet på unesco.org

GAP i Sverige

Swedesd är med regeringens mandat koordinator för GAP i Sverige. Vårt uppdrag är att samordna, stimulera och följa upp nationella insatser från 2016 till 2019 samt delta i Unescos internationella nätverk för GAP. Swedesd koordinerings- och uppföljningsarbete organiseras både med ett övergripande perspektiv på utveckling av lärande och utbildning för hållbar utveckling och ett fokus på de fem handlingsområdena inom GAP. Uppdraget, som genomförs i samverkan med Universitets- och högskolerådet och Statens skolverk, ska redovisas senast den 30 oktober 2019.

Utställare och deltagare vid nationella konferensen Bridging the GAP i Uppsala 2016. Foto: Swedesd

Under 2016 och 2018 har Swedesd tillsammans med partners arrangerat två nationella konferenser för aktörer inom hållbarhets- och utbildningsområdet. Tillsammans har vi definierat gemensamma och övergripande mål, samt presenterat konkreta förslag och åtgärder, för arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige.

Resultaten från mötena har integrerats i Underlag till regeringens handlingsplan för policyarbetet med hållbarhetsmålen 4 och 4.7 (utbildning och lärande för hållbar utveckling), och finns med i Agenda 2030-delegationens slutbetänkande med förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Rapporter

Inom ramen för handlingsområdena inom GAP stödjer Swedesd det nationella LHU- nätverket samt det kommunala Chefsnätverket Education for Sustainable Development - CESD. Under 2018 initierade vi den nationella kampanjen Månadens världsförbättrare tillsammans med partnerorganisationer runt om i landet. Kampanjen lyfter ungas betydelsefulla engagemang för en hållbar framtid med fokus på lärande.

Kontakta oss för mer information. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev om GAP Sverige.

Kontakt: Eva Friman, eva.friman@swedesd.uu.se

GAP internationellt

Som nyckelpartner inom GAP koordinerar Swedesd ett internationellt nätverk för aktörer som arbetar med kapacitetshöjande insatser för lärare och utbildare.

Swedesd samverkar med lärosäten, organisationer och myndigheter för att bygga kapacitet inom lärarutbildningar i länder i södra Afrika och sydöstra Asien. Som ett stöd i arbetet driver vi tillsammans med Rhodes University i Sydafrika forskningsprojektet Re-Solve kring skalning av lärande och utbildning för hållbar utveckling.

2016 arrangerade vi tillsammans med partners en internationell GAP-konferens vid Uppsala universitet - Campus Gotland. "Bridging the GAP - Educators and Trainers" samlade över 140 deltagare från lärosäten, myndigheter och FN-organisationer för att dela erfarenheter av lärarutbildning och diskutera utmaningar och nödvändiga förändringar inom utbildning för hållbar utveckling. Swedesd har även koordinerat Sustainability Starts with Teachers, ett flaggskeppsprogram inom GAP i syfte att bygga kapacitet bland lärare och lärarutbildare samt stödja förändringsarbete på instutionsnivå.

Rapporter:

Kontakt: Shepherd Urenje, shepherd.urenje@swedesd.uu.se