Chefsnätverk Education for Sustainable Development - CESD

Chefsnätverket CESD består av representanter från huvudmannanivå i kommunernas utbildningsförvaltningar. Skolchef eller annan från central ledningsgrupp tillsammans med sin strateg träffas en till två gånger per år för att arbeta med frågor som rör Education for Sustainable Development (ESD) / lärande för hållbar utveckling (LHU) ur ett övergripande perspektiv. Personer från särskilt inbjudna organisationer ingår också i nätverket.

Syfte

Gemensamt utvecklar vi förståelse för vilka behov som finns och vilka insatser som behövs för att möjliggöra för huvudmannen att organisera och utveckla en verksamhet med ESD i fokus.

Mål

  • stärka likvärdigheten mellan kommuner, skolor och förskolor inom området ESD
  • skapa arenor för samverkan och samarbete mellan olika aktörer i samhället
  • gemensam kunskapsuppbyggnad utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • ge förutsättningar för barn och elever att utveckla handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling

Möte

Nästa nätverksträff arrangeras av Helsingborgs kommun 27-28 januari 2021. Syftet är att titta närmare på hur man från huvudmannanivå kan stötta för att utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Är du skolhuvudman och intresserad av att vara med i CESD eller intresserad av att bidra med tips om vad som händer i din kommun eller på högskolan/universitetet nära dig när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet? Kontakta representanter för nätverket via e-post: cesd@swedesd.uu.se

Läs mer

2017-06-22
Kommunalt nätverk för huvudmän ska stärka lärande för hållbar utveckling swedesd.uu.se/nyheter