Integrering av Agenda 2030 inom arbetet med regional utvecklingsstrategi på Gotland

På uppdrag av regeringen och enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, arbetar Region Gotland under 2019 och 2020 med att ta fram och fastställa en strategi för utveckling i länet - den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Strategin är tänkt att användas som ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet med mål och prioriteringarna som ska leda till att alla kan leva ”ett gott och tryggt liv” inom ramen för planetens gränser.

Som en del av uppdraget samarbetar Region Gotland med Swedesd för att underlätta integrering av hållbarhetsfrågor som klimat, jämställdhet och miljö i RUS. Swedesd roll i projektet är att bidra med verktyg och metoder samt stöd i en lärprocess om Agenda 2030 för projektledare, delprojektledare och projektgrupper som arbetar med RUS. I projektet deltar även annan personal på Region Gotland och Länsstyrelsen samt förtroendevalda.

Det övergripande målet för samarbetet kring RUS är att ekonomiska, sociala och ekologisk hållbarhet ska genomsyra regionens strategier för framtiden. Regionens målsättning är att utvecklingsstrategin ska fastställas under 2020.