Evidensbaserad hantering av SDG-synergier och konflikter: Förnyelse av miljöanalysen för en mer effektiv roll i Agenda 2030

Den cirkulär bioekonomins fördelar gör den till en grundpelare i planerna för en hållbar framtid i enlighet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen (SDG). Dessa planer måste hantera synergier och konflikter mellan olika SDG:er. Det innebär också politiska utmaningar att ta fram övergripande förvaltningsstrategier.

Det här projektet utgår från antagandena att evidensbaserade bedömningsunderlag kan hjälpa till att hantera utmaningar och möjligheter när man försöker uppnå flera hållbarhetsmål samtidigt, och att faktaunderlagen som tillhandahålls av miljöanalys (Environmental Monitoring and Assessment, EMA) kan utvecklas för att bättre stödja implementeringen av Agenda 2030. Detta kräver dock att miljöanalysen tas bortom sitt ursprung i tidigare generationers miljöproblem till att utgöra en mer holistisk komponent av evidensbaserad hållbar utveckling som den definieras inom Agenda 2030.

Målet med projektet är att utveckla miljöanalysens möjligheter att stödja uppfyllandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projektets utgångspunkt är samspelet av frågeställningar kopplat till användningen av skogarna för intensifierad biomassaproduktion i framtida bioekonomier - mer specifikt de synergier och konflikter som uppstår i skärningspunkten mellan SDG 6, 7, 13 och 15 med avseende på klimat, vatten, energi och biologisk mångfald. Detta kommer att göras utgående från tre regioner; Sverige, Etiopien och Chile för att belysa olika aspekter av en utvecklad EMA som stödjer arbetet med Agenda 2030.

Swedesds roll i projektet är att genomföra ett antal intervjuer med intressenter för att generera lärdomar och insikter om hur man kan arbeta på nya sätt med miljöanalyser för att hantera vilda hållbarhetsutmaningar, på engelska wicked issues. Resultaten är tänkta att leda till förbättrade miljöanalyser och möjligheter att hantera konflikter och synergier mellan hållbarhetsmål i Agenda 2030.


Senast uppdaterad: 2021-07-07