MISTRA Environmental Communication

Det övergripande syftet med MISTRA Environmental Communication (MISTRA EC) är att utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle.

Programmet har en tvärvetenskaplig ansats som involverar forskare inom en rad vetenskapliga discipliner och icke-akademiska partners som representerar centrala samhällsaktörer. Tillsammans bygger de vidare på befintliga tänkesätt, utvecklar nya insikter och ansatser och översätter denna kunskap till nya kommunikationspraktiker.

MISTRA ECs vision är att Sveriges hållbarhetsarbete vid ingången av år 2035 understöds av effektiva kommunikationspraktiker.

Följande fem principer är nödvändiga för utvecklingen av miljökommunikation:

  • Att miljökommunikation förstås som ett multimodalt och multilateralt fenomen snarare än som enkelriktad spridning av (expert) kunskap, och som något som inte bara utövas av forskare och experter utan av aktörer inom alla samhällsområden.
  • Att både de instrumentella och konstitutiva aspekterna av kommunikation beaktas. Detta innebär att miljökommunikation kan utövas både med ett syfte (som t.ex. informationskampanjer) och utan ett sådant (som t.ex. över en kaffekopp tillsammans med vänner). Båda dessa aspekter av kommunikation bidrar till att forma samhällets diskurser och skapar också samhällsförändringar.
  • Att miljökommunikation förstås som en kamp där olika diskurser drabbar samman och att hållbarhet utgör ett ständigt omtvistat begrepp.
  • Att de metoder för omställning till hållbarhet som riktar sig mot individer behöver kompletteras med metoder som utgår från de sociala praktiker och strukturer som genererar miljöproblem.
  • Att erkänna den roll som makt och konflikter spelar i kunskapsproduktion och kommunikation, snarare än att betrakta kunskap som neutral och objektiv.

MISTRA ECs vetenskapliga bidrag är att stärka utvecklingen av kritiska och förändringsorienterade miljökommunikativa ansatser som ett forskningsfält i sin egen rätt. Detta kommer att vara integrerat i både kommunikationsvetenskap och andra former av samhällsvetenskaplig miljöforskning. Forskningsprogrammet ska generera fördjupad kunskap om hur och under vilka förutsättningar miljökommunikation på ett effektivt sätt bidrar till hållbarhetsomställningen.

MISTRA EC fokuserar på fem områden där miljö-kommunikationspraktiken spelar en dominerande roll: (i) dialogprocesser som initieras av statliga myndigheter, (ii) konsumtion, (iii) (tvär)vetenskaplig samproduktion av kunskap, (iv) marknadsbaserade nätverk, och (v) konst och media. Dessa utgör strukturen för programmets arbetspaket. De kompletteras med tvärgående arbetspaket och “think/do-tanks” som syntetiserar och konkretiserar det lärande som kontinuerligt sker för att tillämpa det i olika organisatoriska sammanhang för att därigenom göra vunna erfarenheter tillgängliga i vidare kretsar. Sammantaget kommer MISTRA EC att erbjuda en omfattande och djupgående förståelse för olika former av miljökommunikation och dess roller i hållbarhetsomställningen.

MISTRA EC bygger på ett konsortium av forskare och samhällsaktörer.

Period: 2019-2023
Partners: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala; Lunds universitet, University of the Sunshine Coast (Australien), University of Texas i Austin (USA), Charles University (Tjeckien); partners inom både akademi och det omgivande samhället, däribland Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, LRF, Greenpeace, miljökonsultfirmor, konstnärer, medierepresentanter och museer, samt andra myndigheter, icke-statliga organisationer och företag.
Finansiär: MISTRA
Kontakt: Eva Friman, eva.friman@swedesd.uu.se