Kommunalt nätverk för huvudmän ska stärka lärande för hållbar utveckling

2017-06-22

Kommunala chefsnätverket CESD träffas i Karlstad 2017. Foto: Swedesd

Förra året startade ett nytt samverkansarbete på chefsnivå för att hantera strategiskt svåra frågor kring lärande för hållbar utveckling (LHU). Bakom initiativet står Linköpings och Norrköpings kommun. Målsättningen är att utbyta kunskap, stärka likvärdigheten mellan kommuner, skolor och förskolor och skapa arenor för samverkan och samarbete.

Det kommunala chefsnätverket för utbildning för hållbar utveckling CESD - Chefsnätverk Education for Sustainable Development, är det första i sitt slag i Sverige. Här deltar kommunala skolchefer, förvaltningschefer och deras respektive hållbarhetsstrateger för att tillsammans organisera och skapa förutsättningar för lärande för hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå.

Elisabeth Fridsäll Emilsson är enhetschef för utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun och en av initiativtagarna till nätverket. Hon berättar att det hittills arrangerats tre träffar, varav den senaste i Karlstad. Där fokuserade man i huvudsak på strategiska frågor.

- Det är tydligt att arbetet med lärande för hållbar utveckling är spretigt och svårt och att det här nätverket behövs för att komma vidare.

Elisabeth ser lärande för hållbar utveckling som en självklar del i skola och förskola och inom olika samhällsfunktioner, exempelvis arbetet med nyanlända som kräver paraplyövergripande samarbete mellan organisationer. Hon tycker att LHU ska vara ett övergripande samordnaruppdrag för alla förvaltningar i kommunerna och betonar vikten av att man tar ansvar på högsta nivå.

- Varje skolas insatser är mycket viktiga, men för att få effekt måste lärande för hållbar utveckling bli en fråga för kommunledningen. Det handlar om vår framtid, och viktigt för vår demokrati.

Ett av CESD-nätverkets mål är att bygga kunskap utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här medverkar Swedesd genom inspel utifrån relevanta forskningsresultat. Swedesd informerar om utvecklingsarbete av LHU-policy på nationell och internationell nivå samt underlättar erfarenhetsutbyte mellan de 14 kommuner som hittills anslutit sig. Centrets medverkan är en del av dess arbete som fokalpunkt för FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling i Sverige.

Nästa nätverksträff inom CESD är planerad i Gävle och kommer att äga rum i höst.

Fler nyheter