Studie ska bemöta kritiken mot medborgardialoger

2017-11-01

Martin Westin, Swedesd, skriver en avhandling om medborgardialogers möjligheter och begränsningar. Foto: Lars Wallin

Kritiker hävdar att medborgardialoger misslyckas med att fördjupa demokratin eftersom de för ofta är naiva när det gäller makt. I ett avhandlingsarbete vid Swedesd och SLU tas kritiken som utgångspunkt för att belysa medborgardialogers möjligheter och begränsningar. I arbetet ingår en delstudie om planerares syn på makt under medborgardialogen om Lina Sandells park i Uppsala.

Åsikterna om medborgardialogers demokratiska inverkan går isär. Förespråkare menar att dialogerna kan fördjupa demokratin och skapa den samverkan som krävs för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Kritiker menar däremot att det finns risk för ökad politisk ojämlikhet när redan starka röster får utökad chans att driva igenom sina intressen. En annan kritik handlar om att medborgardialoger är skendemokratiska eftersom de ger intryck av att det finns stora möjligheter att påverka fastän viktiga beslut redan är tagna.

Martin Westin arbetar med processdesign och samverkansfrågor vid Swedesd och skriver en avhandling vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Han använder kritiken som utgångspunkt för att bilda ny kunskap om medborgardialogers möjligheter och begränsningar.

- Jag analyserar planeringsteori för att identifiera de bästa teoretiska idéerna om hur makt kan förstås och hanteras. Parallellt intervjuar jag processledare om de dilemman och de maktrelationer som de ställs inför när de designar medborgardialoger.

I avhandlingen ingår en delstudie av medborgardialogen om upprustningen av Lina Sandells park i Uppsala. Här har kommunen vänt sig till boende i området för att tillsammans arbeta fram förslag på hur den nya parken ska utformas. Kommunen har höga ambitioner och ser projektet som ett flaggskepp för medborgardialog och som en viktig del i utvecklingen av hela Gottsundaområdet.

- Min avsikt är att väva samman de skarpa teorierna och de skickliga praktikernas berättelser för att ge ett konstruktivt svar på kritiken mot medborgardialoger. Jag hoppas kunna bygga kunskap för att göra medborgardialoger mer demokratiska och effektiva, säger Martin vars ambition är att avhandlingen ska vara användbar för tjänstepersoner, politiker, konsulter och forskare som vill utveckla sitt arbete med medborgardialoger.

Delstudien av medborgardialogerna om Lina Sandells park i Uppsala sker inom ramen för Decode, ett Vinnovafinasierat forskningsprojekt med fokus på hållbar stadsutveckling och samverkan. Intervjuerna genomförs under hösten och resultaten kommer att presenteras i en delrapport i slutet av december 2017.

Hela avhandlingen om medborgardialoger beräknas bli färdig 2020.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18