Anställda och övriga verksamma

Bachelder, Steven, spelutvecklare
018-471 8253, 0498-108253
steven.bachelder@speldesign.uu.se

Steven är professor i konstnärlig gestaltning med inriktning mot konvergerande medier vid Uppsala universitet. På Swedesd arbetar han med utveckling av "serious games" i syfte att underlätta samverkan och lärande bland aktörer inom BONUS RETURN, ett EU-finaniserat projekt med målet att minska utsläpp av näringsämnen och förbättra havsmiljön i Östersjön genom ny teknik.

Barrineau, Susanna, projektkoordinator
018-471 1520, 072-99 99 067
susanna.barrineau@swedesd.uu.se

Sanna har en masterutbildning i miljöpolitik vid Kings College London och har arbetat på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier och Enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet. För Swedesd arbetar hon med planering och implementering av aktiviteter för lärare och studenter inom Campus Gotland Lärandelabb för hållbar utveckling. Sanna har många års erfarenhet av att bygga upp och stödja aktiv studentmedverkan inom högre utbildning. Hon representerar Swedesd som miljöombudsman.


Stefan Bengtsson, projektkoordinator
018-471 8413
stefan.bengtsson@swedesd.uu.se

Stefan Bengtsson arbetar som forskare med fokus på hållbar utveckling inom lärande och utbildning. Han har tidigare haft rollen som nationell koordinator för implementeringen av Unescos globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) i Sverige och är numera del av forskningsprogrammet T-Learning samt biträdande samordnare för ett internationellt nätverk inom utbildning för hållbar utveckling via EEAR (European Education Research Association). Stefan har lång erfarenhet av att arbeta med rådgivning för implementering av hållbar utveckling och genusfrågor i utbildningssystem i östra och sydöstra Asien.


Do, Thao, forskningsassistent
018-471 8403, 070-167 99 57
thao.do@swedesd.uu.se

Thao Do har en masterutbildning i entreprenörskap vid Uppsala universitet och har arbetat som projektansvarig och konsult inom utbildning, kommunikation och marknadsundersökning med hållbarhetsfokus i Vietnam. Vid Swedesd arbetar Thao med planering och implementering av två EU-finansierade forskningsprojekt, BONUS MIRACLE och BONUS RETURN. Hon ansvarar för utveckling av lärande- och samverkansprocesser för intressenter, skalningsverktyget Re-Solve för projekt och innovationer, samt är kursledare för uppdragsutbildningen Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat. Hon medverkar även kring forskning och utbildning för hållbar utveckling med partnerorganisationer i Vietnam och Mekongregionen.


Friman, Eva, föreståndare
0498 108414, 018 471 8414
eva.friman@swedesd.uu.se

Eva Friman har en bakgrund inom ekonomi och är doktor i idéhistoria och sedan 2015 föreståndare för Swedesd. Eva har forskat och undervisat tvärvetenskapligt i mer än 20 år inom bland annat humanekologi, ekologisk ekonomi och politisk ekologi. Hennes forskning fokuserar på global rättvisa och ekologisk hållbarhet ur ekonomiska och politiska perspektiv. Eva är även adjungerad professor vid Sustainability Research Center vid University of the Sunshine Coast i Australien. På Swedesd deltar hon i forskningsprojektet Re-Set.


Hellquist, Alexander, specialist
018-471 8405
alexander.hellquist@swedesd.uu.se

Alexander har en bakgrund inom nationalekonomi med inriktning på miljöekonomi, och har arbetat på en Länsstyrelse och på Naturvårdsverket. På Swedesd jobbar han främst med utbildning, bland annat som kursledare för uppdragsutbildningen Att leda samverkan, och viss uppdragsforskning kopplade till lärande utanför det formella utbildningsystemet. Det kan handla om lärande som sker i samverkan mellan olika aktörer, eller i samband med dialogbaserade planeringsprocesser som medborgardialoger och samråd, se Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Alexander är särskilt intresserad av hur lärande i sådana processer påverkar människors preferenser, och av hur processledare balanserar de delvis motstridiga förväntningar som ställs på dem i demokrati-, planerings- och lärandeteori. Alexander är en av utvecklarna bakom processverktyget Inquiry Based Approach (IBA).


Jacobsson, Viktor, webbredaktör
0498 108411, 018 471 8411
viktor.jacobsson@swedesd.uu.se


Khalaim, Oleksandra, gästforskare
0764 49 77 27
oleksandra.​khalaim@swedesd.uu.se

Oleksandra är doktor i ekologi och naturvetenskap vid National University of Kyiv-Mohyla Academy i Ukraina där hon undervisat i miljö och hållbarhet sedan sex år. Vid Swedesd arbetar hon med ett forskningsprojekt med fokus på klimatundervisning. Projektet genomförs med stöd från Svenska Institutets Visbyprogram 2019/2020. Oleksandra är även ordförande för "Ukrainian Ecological Club ”Green Wave”, en frivilligorganisation i Kiev, Ukraina.


Kronlid, David, koordinator
018-471 2445, 070-495 43 39
david.kronlid@swedesd.uu.se

David samarbetar med Region Gotland som expert i utbildning för hållbar utveckling för att stötta Regionens arbete med de globala hållbarhetsmålen. David arbetar även med att slutföra ett forskningsprojekt om lärande som förekommer i informella sammanhang med fokus på hållbarhetsutmaningar i staden.


Lundegård, Iann, projektledare
076-007 29 98
iann.lundegard@swedesd.uu.se

Iann är docent och lektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap och utbildning för hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Han har många års erfarenheter som lärare och lärarutbildare och har tagit fram läromedel, bland annat åt Skolverket. På Swedesd stöttar han lärare vid den nystartade Polhemskolan i Visby att stärka sin praktik inom utbildning för hållbar utveckling.


Mardi, Josefin, koordinator (tjänstledig)
0498-10 84 02, 070-1679973
josefin.mardi@swedesd.uu.se

Josefin har en bakgrund inom statsvetenskap och miljövetenskap. Tidigare roller inkluderar projektsamordning och kommunikationsarbete inom ideella organisationer och på tankesmedjan Fabian Society. På Swedesd jobbar Josefin framförallt med projekt som är kopplade till Gotland. Det gäller aktiviteter vid Uppsala universitet Campus Gotland, som föreläsningsserien Sustainability Talks och koordinering av lärandelabbet för hållbar utveckling, men även externt samarbete med Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län kring Agenda 2030.


Mickelsson, Martin, doktorand
018-471 2439
martin.mickelsson@edu.uu.se

Martin Mickelsson är doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet där han skriver en avhandling i samarbete med Swedesd om skalning av utbildning för hållbar utveckling. Han ingår i forskningsgruppen Re-Solve och faciliterar workshops om skalning i Sydafrika, Ecuador och Sverige. Utöver avhandlingen har han även ett forskningsintresse för utbildning om antibiotikaresistens som hållbarhetsutmaning.  Martin koordinerar även forskningsseminariet TRUST som erbjuder en tvärvetenskaplig miljö för forskare, doktorander och yrkesverksamma inom området lärande, utbildning och hållbar utveckling.


Plummer, Paul, forskningsassistent
072 524 1898
paul.plummer@swedesd.uu.se

Paul har en masterutbildning inom Hållbar Utveckling vid Uppsala universitet och en akademisk bakgrund i filosofi. Under 2018 praktiserade han vid Swedesd och skrev sitt masterarbete kopplat till forskningsprojektet Wicked Problems and Urban Sustainability Transition. Nu arbetar han inom MESIN, ett projekt för att kartlägga implementeringen av hållbarhetsmål 4 och delmål 4.7 om lärande och utbildning för hållbar utveckling i de nordiska länderna.


Powell, Neil, gästprofessor
070 167 91 69
neil.powell@swedesd.uu.se

Neil Powell är professor i hållbar utveckling vid University of the Sunshine Coast, Australien, och gästprofessor vid Swedesd. Han är även associerad forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI). Neils forskning är inriktad på transformativt lärande om komplexa och svårhanterliga frågor som rör vatten, styrning och förvaltning i en kontext som präglas av oförutsägbarhet och plötsliga miljöförändringar. Neil är ställföreträdande forskningsledare på Swedesd och ansvarig för projekten BONUS RETURN och BONUS MIRACLE, samt för utvecklingen av Swedesds kommande internationella masterprogram.


Skölfman, Marie-Louise, administrativ samordnare
018-471 8410
marielouise.skolfman@swedesd.uu.se


Svensson, Tova, grafiker
070 432 74 92
tova.svensson@swedesd.uu.se

Tova har en kandidatexamen inom Speldesign och Grafik och arbetar med att utveckla spel inom BONUS Return, ett EU-finaniserat projekt för att minska utsläpp av näringsämnen och förbättra havsmiljön i Östersjön med ny teknik.


Urenje, Shepherd, specialist
0498-108407
shepherd.urenje@swedesd.uu.se

Shepherd Urenje har jobbat på Swedesd sedan 2010 med lärande för hållbar utveckling inom formell utbildning. Han har studerat utvecklingspedagogik vid University of London och arbetat som lärare inom miljövetenskap och utvecklingspedagogik i Zimbabwe och Storbritannien. Idag koordinerar Shepherd stöd för lärare och lärarutbildare att utveckla strategier för implementering av lärande för hållbar utveckling, bland annat genom kurser för universitetslärare i Östersjöområdet, Campus Gotland lärandelabb för hållbar utveckling och i Zambia och Zimbabwe.


Westin, Martin projektkoordinator
018-471 8408
martin.westin@swedesd.uu.se

Martin Westin arbetar med processdesign och samverkansfrågor vid Swedesd och är doktorand vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Han har över 15 års erfarenhet av att arbeta med samverkan, planering och förändringsprocesser mellan olika aktörer kring komplexa hållbarhetsfrågor. Martin är kursledare i Swedesds uppdragsutbildning Att leda samverkan och stödjer svenska kommuner som genomför medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Martin är även en av utvecklarna bakom processverktyget Inquiry Based Approach (IBA).