Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat

Vår förmåga att ta tillvara framgångsrika projekt är avgörande för att uppnå effektivitet och hållbarhet i ett samhälle som präglas av snabb förändring. Men trots att vi utgår från goda exempel och ”best pratice” är det svårt att förverkliga tidigare succeer i bred skala. För att nyttoeffekter ska bli varaktiga behövs ett nytt sätt att tänka och agera.

Uppsala universitet erbjuder nu möjlighet för yrkesverksamma att utveckla sin förmåga att ta goda resultat vidare. Utbildningen Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat genomförs i workshop-format och hjälper dig som deltar att ta nästa steg utifrån dina egna uppdrag och projekt. Du får ta del av de senaste forskningsrönen kring hållbart lärande och skalning, samtidigt som du tränar dig i ett förhållningssätt som underlättar för dig att sprida resultat som du lyckats med - och lyckas bättre med nya satsningar!

Är du projektledare och vill bidra till en lärande organisation där goda resultat tillvaratas så att framgång blir norm? Du kanske står i begrepp att planera en satsning inom ett nytt område och vill säkerställa att det kan tas tillvara och spridas vidare om det visar sig framgångsrikt? Då kan den här workshopen vara intressant för dig!

Tänkbara deltagare är projektledare och verksamhetsutvecklare men också verksamhetschefer, kvalitetschefer, projektägare/projektkontor, ledningsstrateger och grupper som arbetar agilt. Personer på både strategisk och operativ nivå är välkomna.

Workshopen ger dig möjlighet att:

  • utveckla en förmåga att skapa kontinuitet och sprida nyttoeffekter
  • på ett systematiskt sätt genomlysa genomförda eller planerade projekt för att kunna identifiera vad som är värt att sprida/skala
  • utveckla en förståelse för hur man kan använda skalning för att sprida goda resultat

upplägg

Utbildningen ges i form av en två-dagars workshop där deltagare arbetar med projekt/uppdrag som man antingen redan påbörjat eller planerar att starta. Workshopen leds av forskare vid Uppsala universitet som faciliterar reflektioner och diskussioner i syfte att ge deltagarna nya perspektiv och verktyg för att ta sig an sina uppdrag. Forskningsanknytningen sker genom teoretiska reflektioner som kopplas till det praktiska arbetet genom processverktyget Re-Solve.

Anmälan & kontakt

Vi erbjuder och genomför kursen på förfrågan vilket innebär att vi kan anpassa utbildningen till just din verksamhet!

Kurslängd: 2 heldagar
Plats: Kursen planeras att ges i Uppsala men kan också förläggas till annan ort, t.ex. vid önskemål från större grupper.
Pris: 12 950 kr exklusive moms per person

För intresseanmälan, kontakta Lena Sundberg, projektledare, Avdelningen för externa relationer, uppdragsutbildning, Uppsala universitet tel 018-471 75 87 
lena.sundberg@uadm.uu.se

Workshop om skalning
  • Vad betyder det att skala sina innovationer?
  • Skalning som lärandeprocess
  • En etisk och hållbar skalningsprocess
  • Re-Solve – ett processverktyg
  • Interna och externa skalningsindikatorer

ledare för workshopen

Workshopen leds av Martin Mickelsson, doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet som forskar om skalning av sociala innovationer, och Thao Do, forskningsassistent vid Swedesd, utbildad i entreprenörskap och innovation. Gästföreläsare kan tillkomma.

Martin Mickelsson
Thao Do

Skalning

Begreppet att ”skala” eller ”skala upp” (på engelska ”scale”, ”scale up”) används vanligtvis inom näringslivet för att beskriva en affärsidés möjlighet att växa. På senare tid har uttrycket vunnit mark även inom andra sektorer. För att ett företag eller organisation ska förbättras i snabbare takt än konkurrenterna måste det finnas en vilja och metoder för att utvecklas och förbättras. Med hjälp av Re-Solve kan man skapa effektiva processer och bra metoder för detta.

Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

Kursen genomförs av forskare och lärare vid Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling. Swedesd är en väletablerad internationell forsknings- och utvecklingsmiljö vid Uppsala universitet som erbjuder reflexiva verktyg för implementering och uppskalning av lärande och utbildning för hållbar utveckling, på engelska Education for Sustainable Devlopment (ESD). Tillsammans med samarbetspartners driver Swedesd integrerade kollaborativa forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och utomlands.

Processverktyget Re-Solve används inom flera av Swedesd utbildningsprogram och projekt.

Re-Solve

Verktyget Re-Solve grundas på forskning och praktisk erfarenhet av skalning av sociala och tekniska innovationer. Det är ett reflexivt och iterativt processverktyg för att skala lärandemodeller och metoder.

Med hjälp av processverktyget Re-Solve reflekterar kursdeltagarna över och utvärderar befintliga projekt och aktiviteter för att senare, baserat på utvärderingen, arbeta fram visioner, strategier och handlingsplaner för att skala sina projekt till önskvärd nivå, mottagare och omfattning. Re-Solve antar ett systematiskt förhållningssätt och kan anpassas till olika verksamheter. Målet är att uppnå en effektiv och relevant skalningsprocess på lokal nivå som är verksamhetsanpassad, vilket ofta är en utgångspunkt för tilldelning av medel för nya projekt.

Läs mer om Re-Solve

Senast uppdaterad: 2021-02-04